You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Kompetence (gymnasial)

Fra EverybodyWiki Bios & Wiki


En gymnasial kompetence er en række kompetencer som er gældende for gymnasiet. De tager sit udgangspunkt i erhvervlivets kompetencebegreb, men har fokus på kompetenceudvikling (progressionen) og beskrives i studieplaner.

Der udarbejdes kompetencestrategier for eleverne af klassens team, med følgende indhold:

 • Hvad er målet for klassen?
 • Hvilke kompetencer skal udvikles?
 • Hvilke metoder skal bruges?
 • Hvordan gennemføres det?
 • Hvordan evalueres det?

En række kompetencer er centrale for gymnasiereformen af 2004.

Man skelner ofte mellem 3-4 typer af elevkompetencer, mens gymnasielærere kun opererer med faglige kompetencer (se Pædagogikumbekendtgørelsen).Almene gymnasiale kompetencer[redigér]

knytter sig til de kompetencer forskellige karakter som eleverne nødvendigvis må besidde for at kunne tilegne sig viden alene og i samarbejde med elever og lærere m.v. – eks. evnen til at søge litteratur, skrive artikler, arbejde i grupper.

De almene gymnasiale kompetencer,er centrale for det tværfakultære gymnasiefag almen studieforberedelse (AT).

I studieplaner over AT-forløb angives hvilke almene gymnasiale kompetencer forløbet har omfattet

Tabellen viser hovedgrupper af de almene gymnasiale kompetencer.


Gruppenr Betegnelse
1 IT
2 Informations-søgning
3 Studiemetoder
4 Personlige og sociale kompetencer
5 Skriftlig udtryksfærdighed
6 Mundtlig udtryksfærdighed
7 Fællesfaglige kompetencer
8 Kendskab til fakulteter

Herunder er angivet hovedgruppernes indhold af af de almen gymnasiale kompetencer.

Tilhørsforhold er ikke utvetydige, så visse kompetencer kunne med rette være placeret i en anden hovedgruppe.

IT[redigér]

Have grundlæggende IT-færdigheder

IT-intro/Intranet[redigér]

 • IT-introduktions-kursus [IT-vejlederne].
 • Kende Fronter- og UNI-login
 • Kunne anvende de elementære funktioner på Intranettet og i Fronter
 • Kunne aflevere et dokument i et LMS-system (fx Fronter) afleverings-mappe

Konferencebrug (Fronter)[redigér]

 • Kunne aflevere en opgave i et LMS-system (fx Fronter) afleverings-mappe
 • Kunne hente undervisningsmateriale i Fronter

Formidlingskompetencer 1

Tekstbehandling[redigér]

 • Kunne anvende grundlæggende funktioner i et tekstbehandlingsprogram (fx Word)

Regneark[redigér]

 • Kunne anvende de grundlæggende funktioner i regneark [Nat. Vid. fag]

Præsentations-program[redigér]

 • Kunne anvende grundlæggende funktioner i præsentationsprogram (PowerPoint ) [Uddelegeres, alle fag]

Informations-søgning[redigér]

Have kendskab til grundlæggende informationssøgning.

Bibliotekssøgning[redigér]

[Biblioteks-kursus]

 • Kunne bruge bibliotek (håndbogsbenyttelse) og lave lærerstyret informationssøgning.

Internetsøgning[redigér]

 • Kunne finde, sortere og udvælge informationer på internettet til et konkret emne* Kunne angive kilde-henvisninger til Internetsider

[Trænes i fagene]

Brug af ordbøger[redigér]

 • Kunne orientere sig i ordbøger (polyseme ord, ordklasser, udtale, bøjning)*Erkende vigtigheden af at læse hele ord-opslaget igennem

Brug af opslagsværker[redigér]

 • Kunne finde, sortere og udvælge informationer om et konkret emne i håndbøger

Kritisk informationssøgning[redigér]

 • Have første kendskab til kritisk at udvælge relevante informationer i håndbøger og på internettet
 • Kunne overveje kildens formål, troværdighed (ejer), layout og indhold
 • Kende til www.dk-hostmaster.dk og http://www.iana.org

Studiemetoder[redigér]

Have grundlæggende indsigt i god studiekultur

[De enkelte fag arbejder med: lektielæsning, studielæsning (dvs. ud fra en problemstilling) og notatteknik]

Studieteknik[redigér]

 • Have gennemført studievejledningens introduktion [Studievejledning]
 • Bidrage til lærernes opfølgning [Alle fag]

Forberedelse / lektielæsning[redigér]

 • Kunne planlægge sit hjemmearbejde inden for de aftalte tidsfrister [Team: afleveringskalender]
 • Kunne forberede sig på en systematisk måde
 • Eksemplarisk lektielæsning i fagene – demonstreret i undervisning

[Alle fag]

Læsestrategi[redigér]

 • Kunne læse en tekst – formålsbestemt/ fokuseret (før og under undervisningen)
 • Kende forskellige studieteknikker, fx ekstensiv og intensiv læsning

Lyttestrategi[redigér]

 • Kunne forholde sig til andres arbejde – være opmærksom, lytte aktivt, observere
 • Kunne udvise koncentration og fastholde fokus* Udholdenhed i forbindelse med svært stof

Spørgeteknik[redigér]

 • Kende til spørgsmålstyper (ift. taksonomiske niveauer)
 • Kunne spørge, hvis noget er uklart* Kunne stille spørgsmål til oplæg fra andre elever

Notatteknik[redigér]

 • Kende og anvende forskellige notatteknikker:

- Anvende forberedelsesnotater (før undervisningen) - Kunne skrive notater lavet på klassen (under undervisningen) - Kunne bruge notater (under og efter undervisningen)

[Trænes i fagene]

[Alle fag]:

Læringsrum[redigér]

 • Kende til de fire læringsrum (undervisning, træning, studie, projekt) og deres grundprincipper

Virtuelle Læringsrum[redigér]

 • Kende fordele af den virtuelle kommunikation, fx let tilgængelig information om lektier, skema, skriftl.dokumentation af gruppearbejde, mulighed for refleksion over egen læreproces

Læringsstrategier[redigér]

 • Kende specifikke faglige læringsstrategier, fx mnemoteknik, repetition.

Personlige og sociale kompetencer[redigér]

Have grundlæggende indsigt i personlige og sociale kompetencer[Stud. vejl. + team + enkelte lærer]

Parathed til undervisning og vilje til læring[redigér]

 • Være bevidst om betydningen af en velfungerende klasserumskultur
 • Være nysgerrig i forhold til ny viden
 • Have vilje til at lære af dialog
 • Have vilje / evne til fordybelse over længere tid
 • Have evne til at opfatte fejl som en vigtig del af en erkendelsesproces

[Team – forsømmelseslister, enkelte lærere]:

Selvstændighed og ansvarlighed[redigér]

 • Kunne føle ansvar for eget udbytte af undervisningen
 • Kunne efterleve etiske regler ved brug af skole-mail, printer mv.

Samarbejdsevne[redigér]

 • Kunne udvise respekt for andres taletid
 • Have omgang med andre på en lyttende og respektfuld måde
 • Indsigt i det gode gruppearbejdes regler og forudsætninger
 • Kunne vise ansvar for gruppens fælles udbytte af projektarbejdet f.eks. i form af konstruktive bidrag til undervisningen og samarbejdet
 • Give konstruktiv respons på andres tekster og bidrag

Demokratisk praksis[redigér]

 • Ville tage ansvar og have medindflydelse
 • Kende Tornbjergs Værdigrundlag

[Team]

 • Kende og kunne tage ansvar for formelle regler (forsømmelser) og fælles regler/ klasseaftaler)

[Lærerteam]

 • Kunne bidrage til klassens Tornbjergmøder

[Teamleder]

 • Kende Elevrådets praksis

[Teamleder]

Evaluering af læreproces[redigér]

 • Kunne give og modtage evaluering i en positiv ånd

Selvevaluering[redigér]

 • Kunne evaluere egne bidrag og eget udbytte af egen læring
 • Have indsigt i egen læringsstil og dens styrker og svagheder:

- Hvornår og hvordan lærer jeg bedst og mest effektivt? - Hvordan kan jeg udnytte mit potentiale, og - hvor har jeg brug for hjælp eller støtte?

Eksamen[redigér]

 • Kende egne begrænsninger og begynde eksamens-træning

Formidlingskompetencer 2

Skriftlig udtryksfærdighed[redigér]

Have grundlæggende skr. udtryksfærdigheder

Skriveprocessens faser og færdigheder[redigér]

 • Kende skriveprocessens grundlæggende faser og elementer. Kobling til skriftligt basiskursus i [da] (processkrivning)
 • Tænkeskrivning
 • Formidlingsskrivning

- Evne til formidling af faglig viden skriftligt

Have kendskab til genrer og deres formål

Redegørelse og referat[redigér]

 • Kende forskel på redegørelse og referat

[dansk/fremmedsprog og samf/nat]

Essay[redigér]

 • Have kendskab til essay

[dansk/engelsk]

Stil[redigér]

 • Have grundlæggende kendskab til stil

[dansk / fremmedsprog]

Rapporten[redigér]

 • Kende den grundlæggende opbygning af en rapport som et afsluttende produkt for eksperiment og undersøgende opgave

[Samfundsfag / naturvidenskab])

Synopsis[redigér]

 • Kende grundlæggende citatteknik og dokumentationskrav

[Synopsis trænes i AT i 2.g]

Portefølje[redigér]

 • Kunne etablere en samling af egne eksemplariske skriftlige / kunstneriske produkter i en fysisk eller virtuel mappe.

[Visse fag]

Formidlings-kompetencer 3

Mundtlig udtryksfærdighed[redigér]

Have grundlæggende mundtlige udtryksfærdigheder

Stofindsamling og organisering[redigér]

 • Have evne til at arbejde med at strukturere i de enkelte fag mht. mundtlig hed

Faglig samtale[redigér]

 • Have kendskab og bevidsthed om fagterminologi og præcision
 • Kunne samtale og diskutere på grundlag af faglige argumenter

Retorik[redigér]

 • Kende forskel på begreberne : patos, logos, etos
 • Kende til mundtlig fremstilling og de retoriske grundregler

Fremlæggelse[redigér]

 • Kunde formidle faglig viden ved mundtlig fremlæggelse

Argumentation og belæg[redigér]

 • Kende til grundlæggende argumentation

Kommunikations-strategi[redigér]

 • Have kendskab til grundlæggende kommunikationsstrategier

Fællesfaglige kompetencer[redigér]

Have grundlæggende kendskab til fælles metoder til at opnå viden

Taksonomiske niveauer[redigér]

 • Kunne tilegne sig konkret viden
 • Kende forskellen på de taksonomiske niveauer

- at referere, - at redegøre/opsummere, - at anvende, - at analysere, - at fortolke - at vurdere og diskutere

 • Kunne anvende de laveste taksonomiske niveauer

[Alle fag]

 • Kende basale kendetegn for de højeste niveauer (fx kombinere, producere, påpege, bedømme, sammenstille)

Redegørelse – Viden og forståelse (det simple + det kendte)

Sprogbevidsthed[redigér]

 • Have basal forståelse for stilleje, sprogbrug, korrekthed og klarhed og stilfigurer

Referat/Redegørelse[redigér]

 • Kunne beskrive, resumere, referere, redegøre, organisere (evt. selv måle) data

[Trænes i forskellige fag]:

Talforståelse[redigér]

Kende bl.a. procentregning Analyse – Anvendelse og analyse (det simple + det nye/ubekendte)

Billedforståelse[redigér]

 • Kunne anvende basale metoder til billedanalyse

Tabellæsning[redigér]

 • Kunne læse en tabel
 • Kunne læse en graf

[Nat-Vid., Samf]

Tekstanalyse[redigér]

 • Kunne anvende analytiske redskaber på et grundlæggende niveau, fx 'hv'-spørgsmål, begrebslandskaber, modeller

Undersøgelse[redigér]

 • Kunne anvende undersøgende redskaber på et grundlæggende niveau,fx udføre en simpel naturvidenskabeligt undersøgelse

[sa, NV]

Kildekritik[redigér]

[Trænes i flere fag] Vurdering – syntese og vurdering (det komplekse + det ukendte)

Tekstfortolkning[redigér]

 • Kunne foreslå forklaringer og sammenhænge

Vurdering[redigér]

 • Kunne forholde sig sagligt og kritisk til et emne på baggrund af den erkendelse, man har arbejdet sig frem til
 • Kunne vurdere et resultat, fx et naturvidenskabeligt eksperiment sammenholdt med en simpel hypotese

[NV, fy]

Perspektivering[redigér]

 • Kende begrebet perspektivering

Fortolke opgaveformulering[redigér]

 • Have de første erfaringer med de faglige opgavegenrer* Kunne vurdere, om en tekst er en besvarelse på opgaveformuleringen
 • Kende nogle teknikker til at komme videre i en skriftlig opgave, hvis man går i stå [varierer fra fag til fag]

Kendskab til fakulteter[redigér]

Have grundlæggende kendskab til fakulteter, til videnskab og videnskabelig empiri, teori og metode

Fakulteternes empiri[redigér]

 • Kende forskelle på fakulteternes genstandsområder
 • Have viden om fagenes tilhørsforhold til hovedområderne
 • Have kendskab til hvorledes forskellige fag kan bidrage til at belyse et givet emne

Sammenhænge/forskelle mellem fag[redigér]

 • Have kendskab til grundlæggende forskelle i hvordan de enkelte fag arbejder med deres empiri:

- Hvad spørger faget til? - Hvordan spørger faget? - Hvad spørger faget med?

Naturvidenskabelig metode[redigér]

 • Have grundlæggende kendskab til den naturvidenskabelige hypotetisk-deduktive metodes elementer

- empiri - hypotese - deduktion - eksperiment – symboler - modeller [NV (ke – ng – bi), fy]

 • Have grundlæggende kendskab til den induktiv-teoretiske metode (fx Newtons love)

[fy]

Samfunds-videnskabelig metode[redigér]

 • Have grundlæggende kendskab til den samfundsvidenskabelige metode, empiri og teori:

- kvalitativ / kvantitativ metode - interview / fokusgruppe – statistisk analyse - analyse af tekster - afbildning - modeller [sa, hi, id]

Humanistisk metode[redigér]

 • Kende grundlæggende hermeneutisk tolkning
 • Kunne anvende grundlæggende kildekritik i [hi]
 • Kende humanioras empiri
 • Kende hovedgenrer* Have grundlæggende kendskab til forskellige analysemodeller

Historisk bevidsthed[redigér]

 • Kunne opnå viden om emnet i et historisk perspektiv med nedslag i et nybrud

[Fagene referer til AT-tidslinjen]

Kulturel identitet[redigér]

 • Have kendskab til sit eget kulturelle udgangspunkt
 • Kunne erhverve viden om andre kulturer

[Hum., Samf., Internat. klasser]

Problemformulering[redigér]

 • Kunne stille spørgsmål til et emne fra forskellige fags synsvinkel

[Perspektivering i alle fag, AT]

Sociale gymnasiale kompetencer[redigér]

knytter sig til mellemmenneskelige situationer – eks. ansvarlighed over for klassekammerater. Se ovenfor.

Personlige gymnasiale kompetencer[redigér]

knytter sig til mellemmenneskelige situationer – eks. ansvarlighed i skolearbejdet. Se ovenfor.

Faglige gymnasiale kompetencer[redigér]

knytter sig specifikt til den funktion en person har – eks. at kunne regne med logaritmer.

Se fællesfaglige kompetencer ovenfor.

Hvert fag har en række fagspecifikke kompetencer.

Kilder[redigér]

SkoleStub
Denne artikel om en skole, en uddannelsesinstitution eller uddannelse er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.


This article "Kompetence (gymnasial)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Kompetence (gymnasial). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.Read or create/edit this page in another language[redigér]